FÖRENINGEN

Briardklubben - Meningen med föreningen Briardklubben bildades vid ett möte på Råby Gård i Håtuna den 26 oktober 1975. Till ordförande valdes Barbro Finkelstein.

Då som nu baserades Briardklubbens stadgar på de normalstadgar (som kan hittas här) för rasklubbar som utarbetats av Svenska Brukshundklubben. SBKs bekräftelse på att vi följer den finns här.

Sund avel huvuduppgift

Nedan följer en kortare redogörelse för några av de centrala punkterna: klubbens arbetsuppgift, dess verksamhet och organisation.

Briardklubben har till uppgift att:

Väcka intresse för och främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar, samt att bevara och utveckla dess bruksegenskaper.
Utbilda hundägare, samt sprida kunskap om hundens rätta vård och fostran.
Stimulera till och arrangera prov, tävlingar och utställningar och företräda hundägarintressen och verka för god hundhållning och förbättrad djursjukvård och fullfölja de uppgifter som åligger SBK i egenskap av specialklubb inom Svenska Kennelklubben, frivillig försvarsorganisation och medlemsorganisation i Studiefrämjandet.

Aktivt arbete

För att klara dessa uppgifter ska Briardklubbens verksamhet innehålla bland annat följande delar:

Utnyttja den kynologiska forskningen i syfte att utveckla instrument för avelsuppföljning, liksom sådana relevanta krav som gör det möjligt att målstyra avelsarbetet.
Anordna mentalbeskrivningar, korningar och utställningar för briard.
Föra register för att kunna sammanställa och publicera uppgifter från mentalbeskrivningar, korningar, bruksprov, utställningar med mera.
Svara för avelsrådgivning.
Utbilda medlemmar i klubben till exteriörbeskrivare, utställningsdomare, föreningsfunktionärer med mera.
Genomföra kurser och diskussioner i genetik, avelsfrågor och andra ämnen inom ramen för klubbens arbetsuppgifter.
Avge yttranden och genomföra utredningar på uppdrag av förbundsstyrelsen eller myndighet.
Aktivt delta i av förbundet och samarbetsorgan arrangerade aktiviteter.

Rösträtt för närvarande

Briardklubbens verksamhetsområde är hela Sverige.

 Briardklubbens högsta beslutande instans är klubbmötet. Klubbens verkställande och förvaltande organ är rasklubbens styrelse. Vid klubbmötet har varje närvarande medlem rösträtt, men röstning via fullmakt är inte tillåten. Den som är intresserad av att läsa stadgarna i sin helhet är välkommen att kontakta Briardklubbens sekreterare.

Organisation
Övergripande organisation:


Svenska Briardklubben är Svenska Brukshundklubbens avelsavdelning för briard (AfBd). Svenska Brukshundklubben (SBK) är en specialklubb organiserad under Svenska Kennelklubben (SKK). SBK organiserar utbildning för hundar och hundägare från valpkurser till avancerad träning av elithundar, från figurantkurser till vidareutbildning för domare m.m. Denna organisation finns utspridd i hela landet i form av lokalklubbar med egna stugor, träningsplaner, materiel och instruktörer. SBK organiserar även avelsföreningar för alla bruksraser.

Svenska Briardklubbens organisation:

Svenska Briardklubben är rikstäckande och har distriktsombud i utvalda landsdelar.
Sv. Briardklubben ansvarar för att befrämja en sund avel av briard. Detta sker genom att klubben bland annat arrangerar mentaltester, utställningar, uppfödarinformation, utbildning m.m. Förutom detta har klubben bl.a en styrelse, sektorer och en hänvisningskommitté som hänvisar valpar som kommer ur kullar som följer klubbens avelsrekommendationer. Klubbmedlemmar får klubbtidningen BriardAktuellt 4 gånger per år med information om klubbens aktuella verksamhet samt tillgång till medlemssidan på klubbens hemsida.

Briardklubbens PostGiro nummer: 83 80 46-1