Avel & Hälsa

Är du uppfödare eller hanhundsägare och intresserad av att veta mer om HD index?
6 Maj håller SKK utbildning i ämnet
Plats SKKs kansli i Rotebro
Anmäl till styrelsen@svenskabriardklubben.se

Briardklubben har 3 platser till förfogande, så först till kvarn. Vi meddelar via epost om du kommit med eller inte.

Sammankallande:
Vakant
styrelsen@svenskabriardklubben.se

Övriga i AG Avel & Hälsa
Leif Nordstrand
Åsa Karlsson
Outi Turkki
Annica Bylin
                                              


Hälsoenkät Briard                                                                

Hälsoenkät Picard

INFO: Resultaten på en del hundar som testats för nattblindhet har inte kommer in till SKK. Ni som har testet er hund för nattblindhet och svaret inte syns på hunddata, skannar in svars pappret och mejlar till reg@skk.se för att få in det.

Nytt Mental status per ras
Här hittar du statistik över resultat för olika hundraser som kan vara intressanta för både rasklubbar, uppfödare och valpköpare.
Lär mer här >>>

Informationsbrev

Här kan du läsa senaste nytt från Utskottet för avel och hälsa.
>>>>

Uppdaterad avel- broschyr
>>>>RASRUS-konferens

Minnesanteckningar och presentationer från årets RASRUS-konferens finns nu publicerade.

Ni hittar dem via denna länk: >>>>

DNA

SKK/AK ser ett behov av att begränsa det antal generationer en hund kan påföras beteckningen ”hereditärt friförklarad”. Ställningstagandet baseras på den ökade omfattningen av DNA-tester samt det faktum att en del av de hundar med beteckningen hereditärt friförklarad i SKKs databas baseras på resultat som ligger många generationer bak. SKK/AK avser att, så snart administrativa och tekniska rutiner är på plats, begränsa hereditärt friförklarade hundar till tre generationer. Därefter måste det aktuella avelsdjuret, eller valpkullen, testas på nytt.

SKKs avelskommitté informerar om genetiska tester 

Retinal dystrofi (nattblindhet) läs mer här >>>>>

Höft- och armbågsdysplasi

Höftledsdysplasi HD  >>>>
Del 1. Koll på HD  >>>>
Del 2. Röntgen och avläsning >>>>
Del 3. Avel för bättre höftleder >>>>


Effekt av sederingsrutin och vikt på höftledsröntgen hos hund >>>>
Examensarbete av: Josefine Eriksson SLU

Komplettering till ovan rapport
Läste en ”studie” (examensarbete) där du var handledare och Erling S var examinator, så jag antar att den redovisade data stämmer.        
Där det visas att det är skillnad på avläsarnas bedömningar. (se nedan) I ert indexmaterial nämns att det inte är någon skillnad mellan avläsarna, kan du dela med dig om den redovisningen där det inte är någon skillnad.
 
Med vänlig hälsning
John Örvill

 
Sofia Malm's svar:
Avläsarfrekvens och fördelning av bedömning

Vad gäller effekt av avläsare var effekten i det arbete du hänvisar till signifikant. Analyserna gjordes i SAS och var en linjär modell som inkluderade olika fixa effekter för att se dessas effekt på HD. Det var dock inte genetiska analyser där även hänsyn tas till effekt av ”individ”/den genetiska effekten. Den senare analysen blir mer korrekt kan man säga, men SAS-analyserna kan användas för att ge vägledning kring vilka effekter som kan vara intressanta att inkludera i modellen för avelsvärdering. När resultaten från arbetet redovisades för avläsarna ansågs ett ”bias” vara det faktum att bilderna mellan de då (och nu) aktiva avläsarna inte fördelades slumpmässigt, detta eftersom Jessica Ingman under aktuell period var under upplärning av Kerstin. Jessica läste därför inte på egen hand några ”svårare bilder”, som t ex hundar på gränsen mellan B och C. Av den anledningen bli jämförelsen av HD-fördelning mellan avläsarna inte korrekt. En annan möjlig bias i materialet är det faktum att det finns ett samband mellan avläsare och tidsperiod. Exempelvis utgörs en stor del av Lars, och kanske även Håkans, avläsningar av undersökningar från en tidigare tidsperiod än övriga avläsares. Urvalet av t ex raser kan skilja sig över tid och beroende på deras HD-frekvens kan underlaget variera. Som med mycket data finns alltså potentiella felkällor i tolkningen.
 
Jag har senare, i mina genetiska analyser, tittat på effekten av avläsare och sett att den i många raser förklarar mycket lite av variationen. Vi har pratat om att, trots detta, lägga med effekt av avläsare eftersom det som du vet är omdiskuterat. Genom att lägga med effekten kan man, även om den inte i de analyserna är signifikant, hänvisa till att denna aspekt ändå hanteras i avelsvärderingen. En svårighet att inkludera denna effekt är dock det faktum att det, förutom de tre verkliga avläsarna, även finns en ”avläsare” som heter ”Nordiska panelen” och en som heter ”Utland”.  Dessa båda kategorier, framförallt Nordiska panelen, utgör ett högst selekterat urval av hundar (i hög grad dysplastiska hundar). Även utländska hundar utgör ett selekterat material eftersom man sällan köper in eller använder utländska hundar med fel på höfter/armbågar. Att lägga in avläsare som en fix effekt ”rakt av” skulle därför leda till en felaktig korrigering av dessa hundars avelsvärde. Hundar lästa av Nordiska Panelen skulle exempelvis av modellen ses som starkt missgynnade och deras avelsvärden skulle korrigeras upp. Innan vi kan lägga in avläsare i modellen behöver vi därför hitta ett bra sätt att hantera detta statistiskt. Inte helt solklart hur det bäst görs. Det finns på min ”att göra” lista att titta närmare på avläsare och statistisk lösning, men jag har inte hunnit prioritera det. Ur avelsvärderingssynpunkt förväntas detta dock inte ha någon stor påverkan eftersom effekten är liten. Behovet som jag ser det är snarare politiskt/strategiskt. Jag har ingen rapport kring mina genetiska analyser av avläsare, det är analyser jag gjort i arbetet med att ta fram index och finns endast som arbetsmaterial i excel och sas.
 
Sofia Malm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDEX

Nyheter om index 2017
Föreläsningsbilder INDEX 2017-10-11
Briardspecial 2017 extra om HD-INDEX
Minnesanteckningar, telefonmöte om INDEX 2 mars 2017
Index 1
Index Schäfer SBK
Svar på skrivelse index Schäfer

Vill du veta mer om index för HD och ED?
Höft- och armbågsledsdysplasi (HD och ED) är vanligt förekommande hos många, framförallt storvuxna, hundraser. Sedan den 3 januari 2012 görs skattning av avelsvärden (index) för HD och ED för ett effektivare avelsarbete för bättre ledhälsa.

Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD/ED, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende dessa egenskaper. Index för HD och ED skattas rutinmässigt varje vecka och värdena publiceras i Avelsdata. Index infördes inledningsvis för fem hundraser: Golden retriever, Labrador retriever, Flatcoated retriever, Berner sennenhund och Rottweiler. Från årsskiftet 2012/2013 skattas avelsvärden för bättre ledhälsa även i hundraserna Jämthund och Norsk älghund grå (gråhund).


Utvärdering av HD-/ED-index från SKK.
De bifogade dokumenten är dels den kompletta rapporten, som är ganska omfattande och innehåller alla 7 pilotraser, och dels en pdf-fil som är mer specifik för rottweiler och något mer kortfattad.
Utvärdering av HD-/ED-index 2012-2015

Utvärdering index Rottweiler

Svar på vanliga frågor om index
Vad uttrycker ett HD-/ED-index? Hur beräknas det? Och hur ska det användas i avelarbetet? I den första pdf:en finner du svaren på de vanligaste frågorna om HD-/ED-index. I den andra pdf:en finner du mer fördjupad information.

Avelsvärdering med index 
Index för HD och ED, nu för fler raser 
NY Artikel om index 2017-10-26
Index för HD och ED – frågor och svar
http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Broschyrer/Index-for-HD-och-ED-fragor-och-svar-2013.pdf
Index för HD och ED – fördjupad information
http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/ovrigt/Information-om-index-for-hd-och-ed.pdf